NEWS & EVENT

*축* 논문 발표, 정상화 박사 외, J. Non-Cryst. Solids
  • 글쓴이 관리자
  • 작성일 2017-07-25 14:51:49
  • 조회수 25165
정상화 박사가 저자로 참여한 논문이 Journal of Non-Crystalline Solids 에 발표 되었습니다. 축하합니다!

 

"Photoluminescence from PbS quantum dots and PbS/CdS core/shell
quantum dots mixed with As2S3 glass", Thanh Ha Cao, Jong Heo, Yong Kon Kwon*, Sanghwa Jeong, Sungjee Kim J. Non-Cryst. Solids, 2015, 76-78

목록

이전글 *축* 논문 발표, 황세규, 송재중 외, ACS Nano
다음글 *축* 논문 발표, 진호 박사, 최수경, 권용주 외, J.Am.Chem.Soc