NEWS & EVENT

*축* 논문 발표, 원나연, ACS NANO
  • 글쓴이 관리자
  • 작성일 2017-07-25 14:32:01
  • 조회수 20899
통합 3년차 원나연이 제 일 저자로  참여한 논문이 ACS NANO에 발표되었습니다.

축하합니다.

 

"Hyaluronic Acid - Quantum Dot Conjugates for In Vivo Lymphatic Vessel Imaging"

Suk Ho Bhang, Nayoun Won, Tae-Jin Lee, Ho Jin, Jutaek Nam, Junhyuck Park, Hyokyun Chung, Hyun-Seo Park, Yung-Eun Sung, Sei Kwang Hahn, Byung-Soo Kim, and Sungjee Kim

ACS NANO, 2009
목록

이전글 *축* 논문 발표, 방지원, JPCC
다음글 *축* 논문 발표, 사히드 후세인, ChemPhysChem