NEWS & EVENT


번호 제목 작성자 작성일 조회
68   *축* 논문 발표, 정상화 박사 외, Adv. Mater   관리자   2017-07-25   1,542  
67   *축* 논문 발표, 송재중, 황세규, 남주택 외, J. Mater. Chem.   관리자   2017-07-25   1,586  
66   *축* 논문 발표, 황세규 외, Nanomedicine   관리자   2017-07-25   1,535  
65   *축* 논문 발표, 남주택 박사 외, ACS Nano   관리자   2017-07-25   1,647  
64   *축* 논문 발표, 박영롱, 정예빈, 백영경 석사, 박준혁 박사, 황세규 외, ACS N…   관리자   2017-07-25   1,588  
63   *축* 논문 발표, 박영롱, 박준혁 박사, 진 호 박사, CrystEngComm   관리자   2017-07-25   1,594  
62   *축* 논문 발표, 박영롱 외, Optics Express   관리자   2017-07-25   1,595  
61   *축* 논문 발표, 정예빈, 박영롱 외, Biomedical Optics Express   관리자   2017-07-25   1,549  
60   *축* 논문 발표, 조승호 박사 외, Angewandte Chemie.   관리자   2017-07-25   15,700  
59   *축* 논문 발표, 곽정헌 외, Adv. Mater.   관리자   2017-07-25   1,533