NEWS & EVENT


번호 제목 작성자 작성일 조회
46   *축* 논문 발표, 정성욱, Anal. Chem.   관리자   2017-07-25   23,926  
45   *축* 논문 발표, 황세규 외, J. Biomed. Opt.   관리자   2017-07-25   20,840  
44   *축* 논문 발표, 곽정헌 외, J. Mater. Chem. B   관리자   2017-07-25   71,920  
43   *축* 논문 발표, 진호 외, J. Phys. Chem. Lett.   관리자   2017-07-25   20,146  
42   *축* 논문 발표, 조승호 외, J. Mater. Chem. C   관리자   2017-07-25   20,071  
41   *축* 논문 발표, 김봄이 외, ChemPhysChem   관리자   2017-07-25   20,123  
40   *축* 논문 발표, 진호 외, Chemical Communications   관리자   2017-07-25   20,396  
39   *축* 논문 발표, 남주택 외, ACS Nano   관리자   2017-07-25   20,193  
38   *축* 논문 발표, 조승호 외, Chemistry of Materials   관리자   2017-07-25   19,990  
37   *축* 논문 발표, 조승호, 정성욱, Langmuir   관리자   2017-07-25   19,963