NEWS & EVENT


번호 제목 작성자 작성일 조회
55   *축* 논문 발표, 최수경 외, J.Phys.Chem.C   관리자   2017-07-25   20,354  
54   *축* 논문 발표, 방지원 외, RSC Adv.   관리자   2017-07-25   25,511  
53   *축* 논문 발표, 황세규 외, New J. Chem.   관리자   2017-07-25   20,108  
52   *축* 논문 발표, 진호 외, ChemPhysChem   관리자   2017-07-25   22,245  
51   *축* 논문 발표, 조승호 외, J. Mater. Chem. C   관리자   2017-07-25   20,258  
50   *축* 논문 발표, 황세규 외, J. Mater. Chem. A   관리자   2017-07-25   20,569  
49   *축* 논문 발표, 박준혁 외, ACS Nano   관리자   2017-07-25   20,809  
48   *축* 논문 발표, 황세규 외, Optics Letter   관리자   2017-07-25   253,187  
47   *축* 논문 발표, 남주택 외, Nanoscale   관리자   2017-07-25   20,272  
46   *축* 논문 발표, 정성욱, Anal. Chem.   관리자   2017-07-25   23,837