NEWS & EVENT


번호 제목 작성자 작성일 조회
53   *축* 논문 발표, 황세규 외, New J. Chem.   관리자   2017-07-25   20,078  
52   *축* 논문 발표, 진호 외, ChemPhysChem   관리자   2017-07-25   22,214  
51   *축* 논문 발표, 조승호 외, J. Mater. Chem. C   관리자   2017-07-25   20,227  
50   *축* 논문 발표, 황세규 외, J. Mater. Chem. A   관리자   2017-07-25   20,539  
49   *축* 논문 발표, 박준혁 외, ACS Nano   관리자   2017-07-25   20,779  
48   *축* 논문 발표, 황세규 외, Optics Letter   관리자   2017-07-25   253,157  
47   *축* 논문 발표, 남주택 외, Nanoscale   관리자   2017-07-25   20,242  
46   *축* 논문 발표, 정성욱, Anal. Chem.   관리자   2017-07-25   23,802  
45   *축* 논문 발표, 황세규 외, J. Biomed. Opt.   관리자   2017-07-25   20,734  
44   *축* 논문 발표, 곽정헌 외, J. Mater. Chem. B   관리자   2017-07-25   71,800