NEWS & EVENT


번호 제목 작성자 작성일 조회
53   *축* 논문 발표, 황세규 외, New J. Chem.   관리자   2017-07-25   18,711  
52   *축* 논문 발표, 진호 외, ChemPhysChem   관리자   2017-07-25   18,670  
51   *축* 논문 발표, 조승호 외, J. Mater. Chem. C   관리자   2017-07-25   18,864  
50   *축* 논문 발표, 황세규 외, J. Mater. Chem. A   관리자   2017-07-25   19,173  
49   *축* 논문 발표, 박준혁 외, ACS Nano   관리자   2017-07-25   19,415  
48   *축* 논문 발표, 황세규 외, Optics Letter   관리자   2017-07-25   251,769  
47   *축* 논문 발표, 남주택 외, Nanoscale   관리자   2017-07-25   18,891  
46   *축* 논문 발표, 정성욱, Anal. Chem.   관리자   2017-07-25   22,453  
45   *축* 논문 발표, 황세규 외, J. Biomed. Opt.   관리자   2017-07-25   19,457  
44   *축* 논문 발표, 곽정헌 외, J. Mater. Chem. B   관리자   2017-07-25   70,452